KARTA USŁUGI NR:05

 

obrazek

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

Zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr. 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

BEZPOŚREDNI LINK:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

-  zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.  

Miejsce złożenia dokumentów w formie papierowej:

 Urząd Gminy Baruchowo

pok. nr 7A

Pani Anna Matusiak

stanowisko ds. świadczeń socjalnych szkół,

środków trwałych i działalności gospodarczej

tel. 54 284-56-11 w.23

e-mail: stypendia@baruchowo.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest on poprawny.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
1. gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Opłaty:

Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie) do CEIDG jest zwolniony z opłat.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Baruchowie lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005

UWAGA! Zwolnione jest od opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy:

Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Przed wypełnieniem wniosku wykreślenia wykonywania działalności gospodarczej CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.