Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Wymagane wnioski

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG-1 wraz z ewentualnymi załącznikami.

Formularz wniosku, załączniki i instrukcja ich wypełnienia do pobrania w serwisie CEIDG (przejdź do serwisu CEIDG)

Wymagane załączniki

Brak

Dokumenty do wglądu

dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Termin załatwienia sprawy

Wpisy do CEIDG - najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Brak

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Zgłoszeń do CEIDG i innych organów dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje samodzielnie - w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do CEIDG. 

Informacja dla przedsiębiorców na stronie  www.biznes.gov.pl