obrazek

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Karta Informacyjna

Nazwa sprawy:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście lub drogą elektroniczną

   Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400)

   Wymagane wnioski

wniosek o wydanie dowodu osobistego (składany osobiście) DO/W/1

   Wymagane załączniki

1. W przypadku osobistego składania wniosku:
- 1 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww wymogów, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
- plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm
- jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
- wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

UWAGA: wniosku nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP,.

   Dokumenty do wglądu

- dowód osobisty,
- w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego,
- w przypadku składania wniosku dla osób, które utraciły dowód osobisty, bądź ubiegają się o niego po raz pierwszy - aktualny paszport polski, jeżeli został wydany.

   Opłaty

brak

   Termin załatwienia sprawy

do miesiąca

   Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Halina Rykowska, Maria Radowska

   Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   7:15-15:15
wtorek: 8:00-16:00

   Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

   Opłaty za odwołanie

brak

   Uwagi

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
- wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

UWAGA! Osobie małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało mniej niż 30 dni, zgodę na wydanie dowodu osobistego z podpisem osobistym musi wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wydanie dowodu bez podpisu osobistego nie wymaga ich obecności.

3. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu.
- dowód wydany dziecku do 13 roku życia odbiera rodzic lub opiekun prawny.
- dowód wydany osobie w wieku 13 do 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic lub opiekun prawny, wyłącznie w obecności małoletniego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.
- dowód wydany osobie częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu lub kurator, w obecności podopiecznego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.
- dowód wydany osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny.

   Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych do pobrania w załącznikach