Uchwała NrIX.38.2011

 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 maja 2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.

 

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. poz. 1223 z późn. zmianami) art. 270 ust 4 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje;

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminy Baruchowo

1)  bilans nadzień 31 grudnia2010r.;

2)       rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31 grudnia 2010 roku;

3)       zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§2. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie;

1)  bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.

2)       rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31 grudnia 2010 roku

3)       informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacje i objaśnienia

§3. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baruchowie;

1)    bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.

2)      rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31 grudnia 2010 roku

3)      informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

§4. Zatwierdza się roczne sprawozdania z. wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek