OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 12.05.2011r.

 

na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo, 87-821 Baruchowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w  sprawie:  wydania  decyzji   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

- Rozbudowie istniejącej biologiczne - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie (budowa przepompowni ścieków, kolektora tocznego oraz wylotu do rowu melioracyjnego.

Inwestycja obejmuje następujące nieruchomości:

Kurowo Parcele - dz. nr 44, 50, 33,35.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa i Rolnictwa

 

 

Baruchowo, 12.05.2011r.