Baruchowo, dn. 15.12.2010r.

IBR.7625-1/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji ogrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), zawiadamiam strony, że w dniu 16.02.2010 r. na wniosek Pana Konrada Gawłowskiego zam. Kurowo Kolonia 7, 87-821 Baruchowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku – metodą odkrywkową, w obszarze złoża „ Kurowo Kolonia” do realizacji na działce nr 10 w miejscowości Kurowo Kolonia, obręb Kurowo Babia Góra, gmina Baruchowo, powiat Włocławski, woj. Kujawsko- Pomorskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z § 40 pkt. A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających
na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Informacja na temat wniosku została zamieszczona na tablicy informacyjnej w UG, w pobliżu przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Baruchowo pod adresem www.bip.baruchowo.pl.

Wgląd do dokumentów możliwy jest: od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00, pokój nr 2. Sprawę prowadzi Pan Krzysztof Grudziński.

Zgodnie z art. art. 63 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Baruchowo po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.

Rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §  5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie  po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Data podania do publicznej wiadomości 15.12.2010r.