Urząd Gminy Baruchowo                                                         

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

 

 

INFORMACJA

 

o wydaniu decyzji znak :IBR.KK.7625-7/10

 

Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu  i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717), art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na::

 Rozbudowie stajni dworskiej dla potrzeb Domu Imprez Okolicznościowych w miejscowości Baruchowo"

 

 

Z up. WÓJTA

Krzysztof Grudziński

Kierownik referatu inwestycji,

budownictwa i rolnictwa

 

 

 

 

 

Baruchowo, dnia 18.06.2010r.