Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu  i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 -  przebudowie nawierzchni drogi gminnej Baruchowo – Więsławice  od km 0+000 do km 0+464 km przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 221 w miejscowości Baruchowo (obręb ewidencyjny Baruchowo) - gmina Baruchowo.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Krzysztof Grudziński

Kierownik referatu inwestycji,

budownictwa i rolnictwa

 

 

 

 

 

Baruchowo, dnia 08.03.2010r.