<>

UCHWAŁA NR XXXVI/228/10

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), w związku z art. .121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

 

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2009 rok, po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium oraz po dyskusji Rada Gminy Baruchowo w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo Panu Stanisławowi Sadowskiemu za 2009 rok.

 

§2.

Uzasadnienie niniejszej uchwały zawiera załącznik.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

    Przewodniczący  Rady Gminy

Jarosław Komorek