ZARZĄDZENIE NR 8/2009

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 27 luty 2009

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2008r.

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z póżn zm. art. 199 ustl i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 05.249.2104) wykonując Uchwałę Nr XIII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2008 rok z późniejszymi zmianami

Zarządzam co następuje; § 1.1 Wykonanie budżetu Gminy za 2008 rok obejmuje;

1)                                                   DOCHODY OGÓŁEM     -10.873.220,60 zł

w tym;

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej   -   2.043.369,82 zł

2) WYDATKI BUDŻETOWE            -11.029.055,19 zł

w tym;

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  -   2.043.369,82 zł

wydatki majątkowe                       -   4.163.698,00 zł

3) DEFICYT BUDŻETOWY          -        155.834,59 zł

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok

§ 2.Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2008 rok

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -  Pomorskiego


Wójt Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski