ROK 2005

1) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
przeprowadzona w Urzedzie Gminy w Baruchowie w dniach od 22.02.2005 r. do 07.03.2005 r. przez Halinę Raniszewską - starszego inspektora na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 380/2005 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.


Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4.