U C H W A Ł A Nr XXV/158/05

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 31 marca 2005 rokuw sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi GminyNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Ustala się, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem z dnia 14 marca 2005 roku do Rady Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ustala się, że po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok w wersji stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w głosowaniu jawnym udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Jarosław Komorek