UCHWAŁA Nr XXXIV/197/06
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 29 marca 2006


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) uchwala się co następuje;

§ 1.1 Ustala się, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem z dnia 10 marca 2006 roku do Rady Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2.Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji rewizyjnej Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3.Ustala się, że po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w wersji stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w głosowaniu jawnym udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od podjęcia niniejszej uchwały.                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Jarosław Komorek