Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany i uchwalony na poziomie powiatu dla wszystkich zainteresowanych gmin. Treśc uchwały wraz załącznikami zamieszczamy poniżej.
Uchwała nr XXIX/317/05
Rady Powiatu
z dnia 30 marca 2005

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006”

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.)


uchwala się co następuje:
 

 § 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004- 2006”  w wersji jednolitej, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Plan wymieniony w § 1  obejmuje zadania i projekty inwestycyjne przyjęte do realizacji
przez Powiat Włocławski i samorządy gminne wchodzące w skład Powiatu Włocławskiego wraz z częścią opisową dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej okresu objętego planem.
 
§ 3. Tracą moc :
 
- uchwała Nr XV/185/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004 -2006”,
- uchwała Nr XXVIII/307/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Powiatu we Włocławku Nr XV/185/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006”.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Cichocki