SG.210.4.2023

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 12 października 2023 r.

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

WÓJT GMINY BARUCHOWO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA - STANOWISKO URZĘDNICZE ds.  BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

I. NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo


87 – 821 Baruchowo 54

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

Stanowisko – Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Ilość etatów - 1

Wymiar czasu pracy – pełen etat

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

 1. wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. co najmniej roczny staż pracy;
 3. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem  art.  11 u st.  2  i  3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008 r.

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

 

IV.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, prawo, administracja;
 2. preferowany staż pracy na podobnym stanowisku;
 3. doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego;
 4. znajomość, w szczególności, przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 

 

 

 

 1. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 2. prawo jazdy kat. B;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. komunikatywność;
 5. wysoka kultura osobista.

 

V.ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie spraw z zakresu budownictwa, w tym przygotowywanie projektów zaświadczeń i informacji z zakresu budownictwa;
  1. prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem i realizacją polityki przestrzennej Gminy;
  2. wykonywanie zadań związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  3. wykonywanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. wykonywanie zadań związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania Gminy;
  5. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach gminy nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego;
  6. przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
  7. przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu;
  8. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości i rozgraniczeniami;
  9. przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem postanowień o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
  10. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa miejscowości, ulic, numeracji porządkowej nieruchomości;
  11. prowadzenie spraw w zakresie nabycia i zbycia mienia komunalnego;
  12. prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia;
  13. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

VI.  WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1. Miejsce pracy – Urząd Gminy Baruchowo, Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa, teren gminy Baruchowo.

2. Godziny pracy według czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki.

3. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca zlokalizowane jest na parterze, na który prowadzą schody; brak windy w budynku.

4. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynku Urzędu Gminy oraz poza siedzibą Urzędu – na terenie gminy.

5. Praca wymaga kontaktu z klientami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

6. Obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami. 

 

 

VII.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)  własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)  własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające dotychczasowy staż pracy;

6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;

9) kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany złożyć kserokopię (potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) niepełnosprawność;

10) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

 

IX.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54 (pok. nr 4) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo z dopiskiem na kopercie:

„Nabór na stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

X.  INFORMACJE DODATKOWE

1. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo (Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 lipca 2022r.).

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

   1) ocena formalna dokumentów aplikacyjnych;

   2) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

3. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo (www.bip.baruchowo.p) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy - od 2 listopada 2023 r.

 

 

Wójt Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski