Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Baruchowo prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia Rejestru instytucji kultury:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Sekretarz Gminy Baruchowo.
 2. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się na stronie organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. Urząd Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54, pok. nr 4.
 3. Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 5. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
 6. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 7.  Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (art. 4 ustawy o opłacie skarbowej).
 8. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Baruchowo, Bank Spółdzielczy Kowal, nr 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 lub w kasie Urzędu.
 9. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tyt. opłaty skarbowej.
 10. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Baruchowo, Urząd Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54, tel. 54 2845 611 wew. 31.

 

                                                                                                                                 Stanisław Sadowski 

  Wójt Gminy Baruchowo