Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Przedsiębiorca lub rolnik który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim (nie będącym: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy Baruchowo wraz z opisem obiektu i deklaracją dotyczącą spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne).

Wymagane załączniki

  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON*
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.*
  • Dokument potwierdzający posiadanie statusu rolnika (nakaz płatniczy, umowa dzierżawy - kopie)*

*jeśli dotyczy

Opłaty

Wpis do ewidencji nie podlega opłatom, za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji opłata skarbowa wynosi - 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Halina Rykowska, Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Czynności związane z przyjęciem wniosku są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach :

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich (formularz Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich),
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie (formularz Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji),

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach