Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne,
a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.), informuje właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości, iż w  terminie 60 dni od dnia 28.10.2021r. mogą złożyć do Wójta Gminy Baruchowo pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie Uchwały  NR XXXI.239.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 października 2021r.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.