Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE  L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie z siedzibą władz: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, tel. 54 28 45 611 wew. 25, 26 i 35, reprezentowany przez Kierownika.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Modrzejewski. Kontakt z IOD: inspektor@kiodo.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą ( art. 6 ust. 1  lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w związku z realizacją zadań w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • innych aktów prawnych:  np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

  Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią lub dla prawidłowej realizacji zawartej umowy (tj. art. 6 ust.1 lit. b RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, w oparciu o przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o  art. 6 ust .1  lit b RODO będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych – zgodnie z ustawowym terminem ich przedawnienia.
 5. Odbiorcami Państwa danych będą  wyłącznie podmioty, urzędy i instytucje państwowe  uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. z zakresu obsługi IT.
 6. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji świadczeń i innej działalności, wynikającej z wymienionych wcześniej aktów prawnych. W przypadku ich niepodania, realizacja wskazanych wyżej zadań będzie niemożliwa.
 9. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 10. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.