OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 18 maja 2021 r.

o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

WÓJT GMINY BARUCHOWO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. KADR, OBSŁUGI RADY GMINY I SEKRETARIATU

W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

 • NAZWA JEDNOSTKI

  Urząd Gminy Baruchowo
  87 – 821 Baruchowo 54

 • OKREŚLENIE STANOWISKA

  Stanowisko ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu
  Wymiar – 1 etat
  Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy - od 1 sierpnia 2021 r.

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. wykształcenie wyższe;
  5. nieposzlakowana opinia.
 • WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE)
  1. znajomość przepisów ustaw:
   1. o samorządzie gminnym,
   2. o pracownikach samorządowych,
   3. Kodeks pracy,
   4. Kodeks postępowania administracyjnego,
   5. o ochronie danych osobowych.
  2. co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w samorządzie lub jednostce organizacyjnej na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;
  3. bardzo dobra znajomość  programów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu;
  4.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, skaner.
  5. komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność, punktualność, bardzo dobra organizacja pracy;
  6. prawo jazdy kat. B.
 • ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  1. w zakresie obsługi rady gminy:
   1. obsługa kancelaryjno – biurowa, merytoryczna i  organizacyjna rady gminy i jej komisji,
   2. przygotowywanie, opracowywanie i terminowe przekazanie materiałów na sesje rady gminy i komisje rady gminy,
   3. obsługa techniczna sesji i komisji Rady Gminy,
   4. protokołowanie przebiegu sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, sporządzanie sprawozdań z przebiegu obrad,
   5. obsługa programu do redagowania uchwał i zarządzeń, przekazywanie ich do Dziennika Urzędowego i RIO,
   6. obsługa programu do głosowania podczas obrad,
   7. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
   8. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
   9. zapewnienie obsługi dyżurów przewodniczącego Rady i jego zastępców,
   10. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ich rejestru, obsługa merytoryczna w zakresie  ich załatwiania,
   11. prowadzenie spraw osobowych radnych,
   12. współpraca z organami jednostek pomocniczych gminy, obsługa zebrań wyborczych i zebrań wiejskich, protokołowanie przebiegu zebrań,
   13. wykonywanie zadań związanych z prawidłowym przeprowadzaniem wyborów oraz referendum,
   14. wykonywanie zadań związanych z wyborem ławników;
  2. w  zakresie kadr:
   1. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, stażu i robót publicznych,
   2.  przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy,
   3. prowadzenie rozliczeń w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych,
   4. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników.
  3. w zakresie obsługi sekretariatu:
   1. prowadzenia kalendarza spotkań Wójta i jego bieżące monitorowanie,
   2. obsługa organizacyjna spotkań Wójta i Zastępcy,
   3. obsługa centrali telefonicznej,
   4. obsługa łączności radiowej,
   5. redagowanie urzędowych pism, okolicznościowych tekstów,
   6. prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wprowadzanie jej do programu elektronicznego obiegu dokumentów,
   7. rozdzielanie korespondencji przychodzącej na poszczególne stanowiska, zgodnie z dekretacją przeprowadzoną przez wójta, zastępcę wójta lub sekretarza,
   8. przyjmowanie ze stanowisk pracy przygotowanej do wysyłki korespondencji, a następnie rejestrowanie w pocztowej książce nadawczej i zlecenie jej nadania w placówce pocztowej,
   9. wprowadzanie do programu Legislator zarządzeń wójta, przekazywanie ich do Dziennika Urzędowego celem publikacji,
   10. prowadzenie rejestru zarządzeń wójta;
   11. prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do wójta, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, obsługa merytoryczna w zakresie ich rozpatrzenia,
   12. prowadzenie spraw w zakresie interpelacji i zapytań radnych, prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań, obsługa merytoryczna w zakresie ich rozpatrzenia,
   13. prowadzenie rejestru umów, w tym przyjmowanie umów zawartych przez wójta, rejestrowanie i sporządzenie kopii celem przekazania na stanowiska, zgodnie z zakresem obowiązków,
   14. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
   15. publikowanie i aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej,
   16. archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.
 • WARUNKI PRACY NA STANOWISKU
  1. godziny pracy wg czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki;
  2. wykonywanie pracy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo;
  3. obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami.
 • WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  5. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających dotychczasowy staż pracy;
  6. inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;
  7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych);
  8. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
  -  złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo (pokój nr 4), Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,
  lub
  - przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,
  w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu”.

  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 • INFORMACJE DODATKOWE

  Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski