OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

do spraw inwestycji i zamówień publicznych

 

WYMIAR – 1 ETAT

 

I.                   NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87 – 821 Baruchowo 54

 

II.                OKREŚLENIE STANOWISKA

Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

III.             WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)      wykształcenie wyższe;

2)      obywatelstwo polskie;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia;

 

IV.             WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

1)      wiedza z zakresu przepisów dotyczących zamówień publicznych i funduszy unijnych;

2)      doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

3)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych typu: Word, Excel, OpenOffice, a także poczty elektronicznej i Internetu oraz zapewnienie obsługi informatycznej stanowiska pracy.

4)      komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

5)      prawo jazdy kat. B.

 

V.                ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1)   w zakresie inwestycji:

a)    prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,

b)   rozliczanie inwestycji;

c)    sporządzanie wniosków o dofinansowanie;

d)   przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji i rozliczenia dotacji;

e)    przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji.

2)   w  zakresie zamówień publicznych:

a)    prowadzenie ewidencji wydatków do kwoty 30 tys. euro,

b)   przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c)    przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane,

d)  prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania przetargowego; 

e)    kompletowanie dokumentów zamówień publicznych.

 

VI.             WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1)      godziny pracy wg czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki;

2)      praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo;

3)      obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4  godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami;

4)      przewidywany termin zatrudnienia - od 02.09.2019 r.

 

VII.          WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

VIII.       WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    życiorys (CV);

2)   list motywacyjny;

3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)   kserokopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowy staż pracy;

6)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)   inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

9)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

 

IX.             TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 26 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

X.                INFORMACJE DODATKOWE

 

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Informujemy, że w przypadku przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych, administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Baruchowo z siedzibą w: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo. Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby i przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko ds. inwestycji  i zamówień publicznych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W CV prosimy umieścić następującą klauzulę zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych do czasu zakończenia rekrutacji.”

 

Jeśli zgadzają się Państwo, abyśmy mogli się z Państwem kontaktować w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie poniższej formuły:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 2 lat. Przysługuje mi prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.”

 

 

 

 

                                                          Wójt Gminy Baruchowo

                                                             Stanisław Sadowski

 

 

Baruchowo, dnia 09.08.2019 r.