OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  BARUCHOWO

z dnia 1 lipca 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 stanowisko: kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

w Baruchowie z siedzibą w Czarnem

 

wymiar – 1 etat

 

I.        NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87    – 821 Baruchowo 54

 

II.         OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

Kierownik jednostki organizacyjnej

 

III.       WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

2)      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

3)      doświadczenie zawodowe – 5 letni staż pracy, w tym 3 lata pracy w pomocy społecznej;

4)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      nieposzlakowana opinia.

 

IV.             WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku;

2)      dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;

3)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów.

 

V.                ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)      kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      realizacja zadań określonych w statucie jednostki;

3)      opracowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki, sporządzanie sprawozdań;

4)      administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu jednostki;

5)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy i przełożonego względem pracowników tej jednostki;

6)      realizacja kontroli zarządczej w jednostce;

 

      VI.      WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1)      godziny pracy wg czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki;

2)      praca wykonywana jest w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem;

3)      obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami;

4)      praca z osobami dorosłymi i małoletnimi powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną lub psychicznie chorymi;

5)      kontakt i porozumiewanie się z rodzinami (opiekunami) uczestników;

6)      przewidywany termin zatrudnienia - od 25.07.2019 r.

 

      VII.   WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

      VIII.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)      kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy;

6)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia;

9)      inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).

 

          IX.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 15 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

        X.  INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Informujemy, że w przypadku przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych, administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Baruchowo z siedzibą w: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo. Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby i przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W CV prosimy umieścić następującą klauzulę zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem do czasu zakończenia rekrutacji.”

 

Jeśli zgadzają się Państwo, abyśmy mogli się z Państwem kontaktować w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie poniższej formuły:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 2 lat. Przysługuje mi prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.”

 

 

 

                                                          Wójt Gminy Baruchowo

                                                        Stanisław Sadowski