WÓJT  GMINY  BARUCHOWO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

stanowisko: informatyk w wymiarze 1 etatu

 

 

1.      Niezbędne wymagania kandydatów

1)      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane wykształcenie o kierunku informatycznym,

2)      dobra znajomość zagadnień techniczno – informatycznych,

3)      znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz z zarządzaniem i nadzorem siecią LAN i WAN,

4)      umiejętność administrowania i zarządzania bazami danych SQL,

5)      umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem Microsoft,

6)      wiedza na temat systemów operacyjnych, typowego oprogramowania użytkowego i narzędziowego, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla zastosowań sieci komputerowych.

7)      znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych oraz dostępu do informacji publicznej,

8)      obywatelstwo polskie,

9)      posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

10)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,

11)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

 

2.      Wymagania dodatkowe:

1)       umiejętność pracy w zespole,

2)       komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie,

3)       doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka,

4)       dyspozycyjność,

5)       prawo jazdy kat. B

 

3.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku informatyka:

1)      administrowanie strona internetowa Gminy Baruchowo oraz jednostek organizacyjnych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, oraz ich udoskonalanie,

2)      zarządzanie domenami: „baruchowo.pl”; „baruchowo.com”; „baruchowo.com.pl”,

3)      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP, w tym pełnienie roli administratora BIP,

4)      administrowanie i ewidencja kont użytkowników systemów informatycznych,

5)      zapewnienie ochrony systemów informatycznych,

6)      nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,

7)      identyfikowanie i analizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,

8)      udział w tworzeniu i określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,

9)      nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,

10)   zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

11)   administrowanie oprogramowaniem oraz systemami znajdującymi się na stacjach roboczych, instalacja, ewidencja i uaktualnianie użytkowanego oprogramowania,

12)   okresowa konserwacja sprzętu i oprogramowania,

13)   planowanie zakupu materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu sieciowego,

14)   planowanie rozwoju sieci komputerowej,

15)   prowadzenie ewidencji sprzętu i zasobów oraz programów znajdujących się na poszczególnych stanowiskach pracy,

16)   pomoc pracownikom w zakresie obsługi programów komputerowych oraz użytkowanych aplikacji,

17)   zapewnienie   prawidłowego   funkcjonowania   sprzętu   komputerowego,   urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego na stanowiskach pracy pracowników Urzędu, w tym bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej,

18)   nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,

19)   rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, użytkowaniem infrastruktury sieciowej, w tym naprawy bieżące,

20)   aktualizacje i archiwizacja aplikacji sieciowych Zintegrowanego Systemu Finansowo Księgowego oraz Obiegu Dokumentów, ścisła współpraca w zakresie funkcjonowania, modernizacji i zmian z twórcą systemu,

21)   obsługa transmisji obrad Sesji Rady Gminy Baruchowo;

22)   obsługa informatyczna wyborów m.in. prezydenckich, parlamentarnych, do parlamentu europejskiego;

23)   wykonywanie innych prac zaleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.

 

4.      Wymagane dokumenty:

1)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2)      własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wyksztalcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wyksztalcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem,

5)      kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

6)      kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem,

7)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną na potrzeby ogłoszonego naboru, zgodnie z wzorem zamieszczonym wraz z ogłoszeniem o naborze.

 Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

 

5.      Miejsce i termin składania dokumentów:

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka” w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 18.06.2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.baruchowo.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Baruchowo.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)         stanowisko – informatyk,

2)         wymiar etatu – 1 etat,

3)         godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu,

4)         miejsce pracy – praca wykonywana jest na terenie Urzędu Gminy Baruchowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo,

5)         data rozpoczęcia pracy – 1 lipiec 2019 r.,

6)         obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), obsługa sprzętu biurowego,

7)         praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami oraz pracą w terenie – teren Gminy Baruchowo,

8)         praca świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy wymaga kontaktu z interesantami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

 

7.      Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%.