OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Baruchowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie:

Wymiar etatu: 1

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie oraz „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym

I.              Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1.            Wymagania obowiązkowe:

1)obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)wykształcenie wyższe,

3)znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,

4)przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie oraz określenia regulaminu konkursu – (bip.baruchowo.pl , zakładka – zarządzenia Wójta).

5)doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,

6)doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

7)znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

8)znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,

9)predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

10)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

11)brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,

2)kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,

3)predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

4)organizowanie w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu własnego,

5)prawo jazdy kat. B,

6)doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.

3.Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie,

2)zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie  wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie oraz określenia regulaminu konkursu – (bip.baruchowo.pl , zakładka – zarządzenia Wójta),

3)pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 6.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w oraz określenia regulaminu konkursu –( bip.baruchowo.pl, zakładka – zarządzenia Wójta) ,

4)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

6)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

7)kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

8)Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9(oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi),

12)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

13)ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

II.             Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie", lub osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Baruchowo. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-5 oraz 8-10 i 12, powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszających się do konkursu. Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kserokopiach.

III.            Informacje dodatkowe:

1)do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Baruchowo powoła Komisję Konkursową,

2)konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - w ciągu 7 dniu, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 14 dni po upływie terminu składania wniosków.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie. tel. 54- 2845542; 888412444.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo.