OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  BARUCHOWO

z dnia 21 listopada 2017 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

stanowisko: REFERENT DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

wymiar – 1 etat

 

I.        NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87    – 821 Baruchowo 54

 

II.         OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

referent ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

 

III.       WYMAGANIA NIEZBĘDNE

kandydatem na ww. stanowisko urzędnicze może być osoba, która:

1)      posiada wykształcenie:

a)      wyższe o kierunku budownictwo lub wykształceniu pokrewnym

lub:

b)      średnie (w tym policealne) o kierunku lub specjalności wymienionej w pkt 1 lit. a;

 i co najmniej 2 letni staż pracy;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

 

     IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      dobra znajomość przepisów prawa niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku, w szczególności ustaw:

·        ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),

·     ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  

    ze zm.),

·     ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),

·     ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

·     ustawa z dnia  21  sierpnia 1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

·     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, w szczególności w zakresie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne innych obiektów, a także innych przepisów w przedmiocie obowiązków gminy oraz zadań realizowanych na stanowisku, w tym znajomość:

v ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875)

ü  w przedmiocie zadań gminy i kompetencji jej organów

v ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U.

                          z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

ü  w przedmiocie obowiązków pracowników samorządowych

v ustawy z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

ü  w zakresie udostępniania informacji

v ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r

                          poz. 922)

ü  w zakresie przetwarzania danych osobowych, ochrony i zasad

                                            udostępniania innemu podmiotowi

2)      Preferowane uprawnienia budowlane;

3)      Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;

4)      Inne kompetencje/umiejętności (które będą przedmiotem oceny pracy pracownika na tym stanowisku):

- sumienność, samodzielność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów oraz planowania i organizacji pracy, a także komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i zarządzania informacją, postawa etyczna;

                 5)  Doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

                 6)  Prawo jazdy kat. B.

 

       V.    ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

             1)  prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji  

                  obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, w tym:

                a) odbiór, weryfikacja pod względem formalnym dokumentacji,

                b) opracowywanie kosztorysów inwestorskich,

                c) prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór inwestorski, bieżąca         

                    kontrola finansowa),

                d) odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji,

                e) rozliczenie inwestycji,

                f) prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie;

               2)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zamówienia i weryfikowaniem

                    dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji gminnych;

               3)  prowadzenie spraw związanych z określeniem warunków technicznych,

                    przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia projektów technicznych;

5)      udział w przygotowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz

harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji;

6)      współdziałanie z innymi stanowiskami w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa w zakresie planowania i realizacji inwestycji;

7)      przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych, uczestniczenie w przetargach dotyczących przygotowanej dokumentacji;

8)      współdziałanie z innymi stanowiskami, jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zajmowanego stanowiska;

9)      współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego;

10)  dokonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych szkół oraz opracowywanie zbiorczych planów remontów;

11)  przygotowywanie informacji dla organów gminy oraz projektów uchwał związanym z zakresem rzeczowym stanowiska;

12)  prowadzenie dokumentacji na stanowisku oraz przygotowywanie jej do przekazania do archiwum zakładowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

      VI.      WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

         1)     godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu;

         2)    praca wykonywana jest w Urzędzie Gminy Baruchowo oraz na terenie gminy

              Baruchowo w przypadku konieczności udziału m.in. w kontrolach i odbiorach

              inwestycji;

         3)  obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin

             dziennie), biurowego, praca z dokumentami, przyjmowanie przedsiębiorców,

              beneficjentów i innych klientów Urzędu Gminy Baruchowo i jednostek

             organizacyjnych Gminy.

 

      VII.   WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

      VIII.    WYMAGANE DOKUMENTY

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6)       kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dokumentujących wymagany dwuletni staż pracy;

7)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)    własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia;

11)inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

13) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych)

 

          IX.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 4 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

 

        X.  INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

W CV należy podać numer telefonu kontaktowego lub e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu postepowania rekrutacyjnego, a także metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.   

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe C V (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).