OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

 O KONSULTACJACH 

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARUCHOWO

NA ROK 2018

 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 49.2017 z dnia 11 października  2017 r.

Wójt Gminy Baruchowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji  projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2018 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w cyt. ustawie.

 

Termin konsultacji: od 20 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r., do godz. 1515.

 Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)      drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54,

                                         87 – 821 Baruchowo;

2)      drogą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl;

3)      osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo 54, pok. nr 8.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny,

tel. 54 2845 611 wew. 20.

 

Załącznik: 

1)      Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy.

   Do pobrania:

1)      Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi.

2)      Formularz konsultacji.

 

                                                                            Wójt  Gminy Baruchowo

                                                                                Stanisław Sadowski

 

 

Baruchowo, 2017.10.12