OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 2 listopada 2022 r.

o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym

Wójt Gminy Baruchowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

I. NAZWA JEDNOSTKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie

87 821 Baruchowo 54

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

Stanowisko – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Ilość etatów - 1

Wymiar czasu pracy – pełen etat

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

 

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 u st. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;

6) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia.

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

1) znajomość przepisów prawa m.in. w zakresie: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa pracy i ochrony danych osobowych;

2) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;

3) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu pracowników;

5) biegła obsługa komputera;

4) wysoka kultura osobista.

 

V. ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

i innych wynikających z przepisów prawa i potrzeb;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy i oraz zleconych na podstawie

upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy;

4) gospodarowanie majątkiem Ośrodka;

5) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

6) bieżąca analiza dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem finansowo-rzeczowym

Ośrodka;

7) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych;

8) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy;

9) opracowanie projektów aktów prawnych i regulaminów wewnętrznych w sprawach dotyczących organizacji, funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka oraz ich realizacja;

10) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji zadań społecznych.

 

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1. Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie, teren gminy Baruchowo.

2. Godziny pracy według czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki.

3. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca zlokalizowane jest na parterze, na który prowadzą schody; brak windy w budynku.

4. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy pomieszczeniami budynku oraz poza siedzibą Ośrodka– na terenie gminy.

5. Praca wymaga kontaktu z klientami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

6. Obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami.

 

VII. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październik 2022 r. wynosił mniej niż 6%.

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagany staż pracy;

6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

9) kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany złożyć kserokopię dokumentu (potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność;

10) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54 (pokój nr 4) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo z dopiskiem na kopercie:

„Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w

Urzędzie Gminy Baruchowo (Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 lipca 2022 r.).

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1) ocena formalna dokumentów aplikacyjnych;

2) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o zakwalifikowaniu

do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Baruchowo (www.bip.baruchowo.p) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

5. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy - 1 marca 2023 r.

 

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski