Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp dla SUW w Kłotnie

Sygnatura: IBR.271.18.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2022-10-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 10:15:00

Termin związania ofertą: 2022-11-18

 

Link do prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/ede02225-0de6-4840-983a-da8f362ada57