Baruchowo, 2022.08.23  

                 

IBR.6220.4.32.2020

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz.1029 ze zm.) –dalej zw. ustawą ooś, w związku z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) – dalj zw. K.p.a,

 

Wójt Gminy Baruchowo   

 

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2022r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2020.2022
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”,przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski, Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo.

 

 Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8.00 do 15.00.

W dniu 23.08.2022r. treść decyzji została umieszczona na okres 14 dni w Biuletynie informacji Publicznej  Urzędu Gminy Baruchowowww.bip.baruchowo.pl. zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Stosownie do treści art. 129 § 2  K.p.a  zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, iż od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23.08.2022r.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawad-Piaski.
  4. a/a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń……………………………………………………………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………………………………………………