Baruchowo, 2022.05.23

 

IBR.6220.4.29.2020       

OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam,

iż nie jestmożliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Wydanie decyzji wymaga uzyskania opinii od organów opiniujących. Wójt Gminy Baruchowo nie otrzymał opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Biorąc pod uwagę powyższeinformuję, że sprawa zostanie zakończona po uzyskaniu opinii.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w przypadku stwierdzenia  bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz.1029.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.) zawiadomienie stron
o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23.05.2022r.

 Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada-Piaski,
  4. UG-a/a.