IBR.6772.1.4.2021                                                                    Baruchowo, 13.05.2022r.

 

 

 

      OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

        Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXII.164.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola,

 podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, o godz. 1100,

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a)      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,

b)      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

c)      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Baruchowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Baruchowo.

 


Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta