Baruchowo, 28.02.2022r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §7 Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) najkorzystniejszą ofertę w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku złożył:

Gminny Klub Sportowy BARUCHOWO

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Oferty złożone w konkursie opiniowała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 8.2022 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 stycznia 2022r. Zgodnie z protokołem z przebiegu prac komisji konkursowej oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2022r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez Gminny Klub Sportowy BARUCHOWO.

Przyznana kwota dotacji wynosi 80.000,00 zł. (Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs ofert.