Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wymagane wnioski:

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (do pobrania w załącznikach);
 • wniosek o udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (do pobrania w załącznikach).

Wymagane załączniki do wniosku:

 • dowód dokonania opłaty;
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:

 • wezwanie sądowe;
 • wezwanie komornicze;
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

Wymagane dokumenty do wglądu:

Osoba fizyczna - dowód osobisty

Opłaty:

 • za udostępnienie danych w trybie jednostkowym opłata w wysokości 31 zł
 • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15 – 15:15;

wtorek: 8:00 - 16:00.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Podmioty uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:

 • organy administracji publicznej;
 • sądy;
 • prokuratura;
 • Policja;
 • Straż Graniczna;
 • Służba Więzienna;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służba Wywiadu Wojskowego;
 • Służba Celna;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego;
 • Agencja Wywiadu;
 • Biuro Ochrony Rządu;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • straże gminne (miejskie);
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
 • państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach