Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Wymagane wnioski:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (składany osobiście) DO/W/1.

Pobierz wniosek DO/W/1

Wymagane załączniki do wniosku:

 • 1 aktualna, biometryczna fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do  wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii biometrycznej, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 

 • Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dzieciom do 12 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć  w postaci elektronicznej.

Wymagane załączniki:

 • plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm;
 • jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze);
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

UWAGA: wniosku dla dziecka nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Wymagane dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty;
 • w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego;
 • w przypadku składania wniosku dla osób, które nie posiadają ważnego dowodu osobistego - aktualny paszport polski - jeżeli został wydany, a jeżeli paszport nie został wydany - inny dokument ze zdjęciem.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15 – 15:15;

wtorek: 8:00 - 16:00.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w formie pisemnej, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • dla dzieci do 12 roku życia, możliwe jest złożenie wniosku w postaci elektronicznej;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,  w imieniu której wniosek składa kurator;
 • wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu.

Dowód wydany dziecku do 13 roku życia odbiera rodzic lub opiekun prawny. (obecność dziecka do 5 roku życia nie jest wymagana, a od 5 do 12 roku życia jest wymagana tylko wtedy, jeżeli wniosek został złożony elektronicznie).

Dowód wydany osobie w wieku 13 do 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic lub kurator, wyłącznie w obecności małoletniego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.

Dowód wydany osobie częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu lub kurator, w obecności podopiecznego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.

Dowód wydany osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach