Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

Wniosek o wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymagane załączniki

  • kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego;
  • oryginał wniesionej opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu

Oryginał dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego.

Opłaty

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji;
  • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbowąw wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

brak

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach