Raport z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości: Czarne, Czarne-Nadleśnictwo, Dębowo, Justynkowo i Radziszewo w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z części wsi Okna  na wieś.

 

Podstawa przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy  zmiana rodzaju miejscowości.

 

Forma przeprowadzenia konsultacji:                                           

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na tablicy  informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Okna.

Komórką organizacyjną wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania formularzy ankietowych był Referat Organizacyjny.

Wypełniony formularz ankietowy można było złożyć w Urzędzie Gminy Baruchowo do skrzynki podawczej, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Baruchowo, lub pocztą elektroniczną na adres gmina@baruchowo.pl.

 

Cel konsultacji: zebranie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany rodzaju miejscowości: Czarne, Czarne-Nadleśnictwo, Dębowo, Justynkowo i Radziszewo z części wsi Okna  na wieś.

 

Czas trwania konsultacji: od 10 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Wyniki konsultacji:

Z miejscowości Czarne w konsultacjach udział wzięło 17 mieszkańców.

„Za” zmianą rodzaju miejscowości wypowiedziało się 16 mieszkańców i 1 mieszkaniec „przeciw”.

Pocztą elektroniczną przesłane zostały 3 formularze ankietowe wypełnione przez osoby niebędące mieszkańcami Gminy Baruchowo.

 

Z miejscowości Czarne-Nadleśnictwo w konsultacjach udział wzięło 8 mieszkańców.

„Za” zmianą rodzaju miejscowości wypowiedziało się 8 mieszkańców.

 

Z miejscowości Dębowo  w konsultacjach udział wzięło 7 mieszkańców.

„Za” zmianą rodzaju miejscowości wypowiedziało się 7 mieszkańców.

 

Z miejscowości Justynkowo  w konsultacjach udział wzięło 2 mieszkańców.

„Za” zmianą rodzaju miejscowości wypowiedziało się 2 mieszkańców.

 

Z miejscowości Radziszewo w konsultacjach udział wzięło 5 mieszkańców.

„Za” zmianą rodzaju miejscowości wypowiedziało się 4 mieszkańców i 1 mieszkaniec zaznaczył  opcję „wstrzymuję się”.

 

W  związku z powyższym należy uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wypowiedzieli się za zmianą  rodzaju miejscowości: Czarne, Czarne-Nadleśnictwo, Dębowo, Justynkowo i Radziszewo z części wsi Okna  na wieś.

 

Raport  o wynikach  konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baruchowo.

 

Baruchowo 12.01.2022 r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta