Baruchowo, 2021.07.05

IBR.6220.4.23.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że 5 lipca 2021 roku wydane zostało postanowienie dotyczące nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz w tym samym dniu zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Kopalnia Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski, Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2019r., poz. 1839 ) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

Odwieszenie postępowania sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu od wnioskodawcy raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia  na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji  – tablica ogłoszeń sołectwa Zawada-Piaski.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 06.07.2021r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada-Piaski.
  4. a/a.