Szanowni Mieszkańcy Gminy Baruchowo,

Niniejszym przedstawiam Raport o stanie Gminy Baruchowo za rok 2020.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport podlega debacie, po której Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania, a następnie absolutorium za poprzedni rok budżetowy.

Niniejszym informuję, iż w debacie nad Raportem mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Warunkiem wzięcia udziału w debacie jest pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o samorządzie gminnym obrady sesji będą transmitowane.

Wobec tego, zapraszam zainteresowanych wzięciem udziału w debacie o dokonywanie zgłoszeń z zachowaniem zasad wynikających z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie  debata  nad  Raportem odbędzie się dnia 18 czerwca 2021 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym. Początek obrad – godz. 12.00.

Zasady udziału mieszkańców w debacie:
- pisemne zgłoszenie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy (Biuro Obsługi Rady – Urząd Gminy Baruchowo, pok. nr  8 lub drogą elektroniczną na adres radagminy@baruchowo.pl) ;
- zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób;
- termin składania zgłoszeń – najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.15;
- w debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo