PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXVI sesji Rady Gminy Baruchowo

DNIA 15 KWIETNIA 2021 R.

 

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2031.
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej w miejscowości Baruchowo.
  5. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Baruchowo od Gminy Lubień Kujawski części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Baruchowo od Gminy Kowal części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  7. Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski – Kowal -Gostynin na odcinku od km 19+130 do km 34+025.