Baruchowo dnia: 2021-01-05

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

[nazwa zamawiającego, adres]

 

 

Pismo: IBR.271.30.2020.KG/3                                                                                                           

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370 – znak sprawy IBR.271.30.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą  o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W siwz oraz załaczniku nr 7 jest mowa o 10% ceny ofertowej natomiast we wzorze umowy 5%. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy miałoby wynosić 10% - zwracamy się z wnioskiem o zmianę na 5%, w związku z tarczą antykryzysową 4.0.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z zapisami Tarczy antykryzysowej 4.0.

 

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą  o informację czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy? Czy będzie on wymagany na etapie podpisania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.

 

 

Zamawiający