Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2021-01-05

 

Znak sprawy: IBR.271.30.2020.KG/2                                                                                                 

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Punkt 22.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.