ZARZĄDZENIE NR 5.2020

 

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie z dnia 30.12.2020r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rocznej.

 

Na podstawie art.4 ust.3 oraz art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(Dz. U. z 2002r. Nr 76,poz.694 z późn .zm.), art.44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz. U .Nr 249,poz.2104 z późn. Zm.) oraz Rozp. M. K. i D. N. z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008r. Nr 205, poz.1283) zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić spis z natury obejmujący składniki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie.

§2. Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury 31 grudnia 2020r.

§3. Do przeprowadzenia spisu opisanego w §1 wyznaczam komisję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Kapuścińska Bożena

Członek – Wilińska Marianna

Członek – Ormińska Karolina

§4. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

§.5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania