Baruchowo dnia: 2020-12-30

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.30.2020.KG/1                                                                                                           

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370 – znak sprawy IBR.271.30.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie na dolną warstwę podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego.

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na dolną warstwę podbudowy przekruszony gruz betonowy.

 

Zamawiający