Włocławek, dnia 21 grudnia 2020r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
we Włocławku
ul. Kilińskiego 2, 87 - 800 Włocławek

KO 411. 1715.2020
KO 411. 1984.2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256 ), art. 3 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zawiadamia, że w związku z rozpatrzeniem odwołania od decyzji znak: IBR.6220.4.2020 z dnia 2 października 2020r. wydanej przez Wójta Gminy Baruchowo w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada - Piaski metodą odkrywkową, bez środków strzałowych” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gmina Baruchowo,

została w dniu 21 grudnia 2020 r. wydana przez tutejsze Kolegium decyzja znak: KO 411.715. 2020 , KO 411. 1984. 2020 uchylająca w całości zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do rozpatrzenia organowi I instancji.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, 87 - 800 Włocławek, w godzinach od 8 do 14 w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego www.bip.sko-wloclawek.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO a także dokonanie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 K.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO we Włocławku w dniu 21.12. 2020r.

Zamieszczono obwieszczenie na biuletynie informacji publicznej SKO we Włocławku.

W dniu 21 grudnia 2020r. zobowiązano Wójta Gminy Baruchowo do podania do publicznej informacji o wydanej decyzji.

Przewodnicząca składu orzekającego : Joanna Wierzbicka