Czarne, dnia 29.12.2020 r.

Znak: ŚDS.331.5.2020

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem

Czarne 11, 87-821 Baruchowo

 

informuje o wyborze  najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem po terenie Gminy Baruchowo oraz związanych z okazjonalnymi wyjazdami poza siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

Wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Cena oferty brutto wynosi:

2,20 zł brutto za kilometr
(słownie: dwa złote  20/100)

UZASADNIENIE WYBORU:

1. Oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

2. Złożona oferta była jedyną, jaka wpłynęła w odpowiedzi na zaproszenie.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 29.12.2020 r.

 

Otrzymują:

1. Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
2. A/a.