Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

 

(zamieszczone w BZP w dniu 05/03/2020, nr ogłoszenia: 520204-N-2020)

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

Tekst zmieniony

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

XI.

Termin Składania ofert: Data 12/03/2020 Godzina: 10:00

Termin Składania ofert: Data 13/03/2020 Godzina: 10:00

 

Tekst dodany

 

Miejsce, w którym należy dodać

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

 Baruchowo dnia: 2020-03-09