Baruchowo, dnia 2020-12-23

 

OGŁOSZENIE


o wyborze wykonawcy dla zamówienia pn.:


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego w Gminie Baruchowo w 2021roku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo po przeprowadzeniu rozeznania rynku wybrał firmę do realizacji zamówienia która na podstawie warunków i kryteriów określonych w zapytaniu cenowym jako jedna złożyła ofertę cenową tj. ofertę firmy :
 

 

„WILMAR" Marcin Wiliński
Baruchowo 128, 87-821 Baruchowo

 

za cenę brutto: 75 PLN za godzinę
świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.