Baruchowo dnia: 2020-12-18

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.29.2020.KG                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2021

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18/12/2020 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ELL-BET Sp. j. B.Kisielewska, L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz

(Młyniec Pierwszy)

166 603,50 zł

1 dzień

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

I.B.F. POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 21

59-700 Bolesławiec

135 300,00 zł

2 dni

48 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający

 

  Krzysztof Grudziński