Baruchowo dnia: 2020.12.17

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.27.2020.KG                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/12/2020 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 650 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

874 861,08 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

MCC S.A.

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

961 874,22 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

"DROGOMEX" Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

830 573,93 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

Budowlana 38

88-100 Inowrocław

798 846,82 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

725 239,73 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

6

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

747 571,61 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

824 920,41 zł

do 31.07.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

Zamawiający