Baruchowo dnia: 2020-12-17

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.26.2020.KG                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/12/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 150 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

1 348 770,58 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

MCC S.A.

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

1 292 609,45 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

"DROGOMEX" Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

1 386 098,43 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38

88-100 Inowrocław

1 200 809,47 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

1 054 746,60 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

6

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

1 128 795,80 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

1 186 426,00 zł

do 30.09.2021r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

Zamawiający